| Historia szkoły w Sękowej|| Historia szkoły w Siarach|| Historia szkoły w Bodakach||Historia szkoły w Owczarach|||||

Historia szkoły w Bodakach

    Według uzyskanych informacji od Pana Bodaka Wasyla a było to 16 stycznia 1951 r. szkoła we wsi Przegonina a od 1947 r. Bodaki, powstała w roku 1910

Szkoła ówczesna nie miała własnego budynku, tylko mieściła się w domu prywatnym, w którym obecnie mieszka (Bajorek Tadeusz) Nauczycielem tej szkoły był Madzik Aleksander. Następnie szkoła została przeniesiona do domu gdzie obecnie mieszka – Habaj Augustyn. Było to pięć lat później (1915) nauczycielem był Chomkowicz Hryc. Później przeniesiono szkołę do domu gromadzkiego, który stał na parceli posiadanej przez obecnego sołtysa Petrusa Zygmunta. W szkole tej było już dwie siły nauczycielskie, a mianowicie Anna Bohaczyk i Kaczor Stefan – było to około 1920 r.

W 10 lat później dom gromadzki został sprzedany osobie prywatnej i rozebrany na przebudowę. Szkołę przeniesiono do budynku, w którym obecnie mieszka Rozmus Anna. Nauczycielem był Tłuczek Jan. W kilka lat później przystąpiono do budowy budynku szkolnego. W roku 1938 oddano do użytku 1 salę lekcyjną. Druga część budynku nie zostala ukończona ze względu na wybuch wojny. Pierwszym nauczycielem w nowo wybudowanej szkole był Tłuczek Jan.

Za okupacji niemieckiej pracowało tu dwóch nauczycieli Pan Syrotiński Jan i Podlipczak Anna. W tym okresie przeciętnie uczęszczało około 75 dzieci. W lipcu 1945 roku a więc w parę miesięcy po odzyskaniu niepodległości, część mieszkańców wsi wyjechała do ZSRR ,nauczycielką w tym czasie była Pani Denys Julia. W czerwcu 1947 roku w wyniku ,,Akcji Wisła” pozostała część ludności, została przesiedlona na ziemie zachodnie i północne i z powodu małej ilości dzieci szkołę zamknięto.

  Nazwa Przegonina obowiązywała do 1947 roku, Bodaki były przysiółkiem, przyłączono do Bodaków przysiółek Pstrążne. Po zasiedleniu gromady Bodaki , w lutym 1949 r. uruchomiono 4 klasową szkołę podstawową o jednej sile nauczycielskiej, kierownikiem szkoły została Pani Czapko Janina. Szkoła liczyła 18 uczniów i było 4 klasy. Nauka odbywała się łącznie w klasach III-IV w godzinach przedpołudniowych i w klasach I- II w godzinach popołudniowych. W chwili przybycia naucz. w klasie nie było ławek, stołu i krzeseł oraz żadnych pomocy naukowych.
W następnym roku szkolnym tj. 1949/1950 z powodu braku dzieci w wieku szkolnym I klasy nie było , była natomiast klasa V . Szkoła liczyła 13 uczniów.

Inspektorat Szkolny w Gorlicach uruchomił w październiku szkołę w przysiółku Pstrążne i powierzyła prowadzenie jej nauczycielce szkoły w Bodakach, która od tego czasu uczy 3 dni w jednej szkole a 3 dni w drugiej szkole. Nauczanie miało być tymczasowe, ale trwa już drugi rok co wpływa ujemnie na wyniki tak jednej jak i drugiej szkoły. W Bodakach było 13 uczniów a w Pstrążnym 7 Szkoła była wizytowana przez insp. Adama Wilkosza a w następnym roku przez insp. Słowika Władysława. Od 1949 r. wszystkie dzieci objęte są dożywianiem.
W 1950 r. urządzono mieszkanie dla naucz. w budynku szkolnym. Przy szkole działa prężnie Komitet Rodzicielski. Od 1 kwietnia 1951 r. Pstrążne zostało włączone do obwodu szkolnego w Bodakach. Dzieci z Pstrążnego uczęszczają do tutejszej szkoły. Szkoła liczy 16 uczniów. Uczniowie którzy ukończyli kl.IV przechodzą do szkoły w Ropicy Górnej.

1 września 1952 r. została ponownie otwarta szkoła w Pstrążnem, od następnego roku dzieci do klasy V i VI chodzą do Pstrążnego i Bartnego.
Od 14 do 17 kwietnia 1955 r. był na praktyce uczeń IV klasy Liceum Pedagogicznego z Gorlic Tokarski Józef. W roku szk. 1955/1956 szkoła liczyła 12 dzieci. Od 1 września do 11 listopada uczyła Pani Józefa Biesiada, naucz. Tokarz Janina z panieństwa Czapko była na urlopie.

  23 czerwca 1956 r. odbyło się zakończenie roku szk. Dzieci ,które ukończyły klasę piątą zostały przekazane do klasy VI w Pstrążnem. 15 kwietnia 1957 r. rozpoczęto pracę nad wykończeniem budynku szkolnego, oddano druga salę lekcyjną i powiększono mieszkanie naucz. Obok szkoły wybudowano budynek gospodarczy.
Od 1 września do 23 listopada 1957 r. uczy Pani Szurek Emilia a Pani Tokarz Janina jest na urlopie. Od lutego 1959 r. jest na zastępstwie naucz. Pan Władysław Tokarz, uczy do 1 maja. Od 1 września 1959 r. pracuje dwóch nauczycieli, kierowniczką jest nadal Tokarz Janina a drugą siłą jest Tokarz Stanisław, jest 7 klas w których się uczy 33 uczniów. Do klasy VI I VII uczęszczają także dzieci z Pstrążnego i Bartnego.

Od 1 IX 1960 r. szkoła liczy 34 uczniów, jest VII klas i uczy Pani Tokarz Janina i Gwóźdź Maria – klasy V, VI i VII uczą się w jednym oddziale.
6 maja w szkole odbyła się konferencja rejonowa naucz. 18 maja Pani Maria Bulanda odchodzi na urlop macierzyński, z braku naucz. kierowniczka uczy sama, jednego dnia klasy I-IV a drugiego klasy V-VII

27 lutego 1962 r. Pani Maria Bulanda zachorowała i znów jeden naucz. dopiero od 4 maja przychodzi ze Szkoły Podst. w Małastowie Pani Emilia Rowińska. Zima 1963 r. była bardzo ciężka, zamknięto szkołę na okres jednego tygodnia, odrabiano w czerwcu. W Bodakach ma być szkoła 8 klasowa, w związku z tym zaplanowano budowę nowej szkoły. W szkole jest czynne Szkolne Schronisko Młodzieżowe z którego korzystają obozy wędrowne. Od 15 marca Pani Maria Bulanda choruje i przebywa w szpitalu i znów kierowniczka szkoły jest sama. Dopiero od nowego roku szkolnego 1965 prace podejmuje Pani GRAŻYNA ŁAŃ

  Rok 1966 to ostatni rok obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. W dniu 16 kwietnia sztafeta złożona z 10 osób udała się na udekorowanych rowerach do gromady Sękowa, gdzie przy szkole odbyło się przyjęcie sztafet.
Od 1 września 1966 r. uczy trzech naucz. przyszła pani Zofia Przybycień a Pani M. Bulanda dalej jest na chorobowym. Powstała trzecia sala lekcyjna. Do szkoły przyjeżdża kino objazdowe- dzieci są zachwycone i długo dyskutują na temat oglądanego filmu. W dniu 4 września 1967 r. następuje uroczyste rozpoczęcie roku szk. z dwoma nowymi naucz. z Panią Krystyną Libront i Cz. Bubniak. Odeszła Pani Zofia Przybycień(Zabierowska) Rozpoczęto prace przy budowie nowej szkoły.

Dnia 28 czerwca 1969 roku zmarła długoletnia kierowniczka tutejszej szkoły Pani Janina Tokarz z domu Czapko ( komplikacje po porodowe)
W szkole zaszły duże zmiany . Stanowisko kierownika szkoły objął Pan Zając Jan, na miejsce Pani Grażyny Kuś – Łań, przybyła Pani Baniak Maria Rok szkolny rozpoczęto 2.IX. 1969 r. w nowym budynku szkolnym.
1.IX. 1971 r. ze szkoły odeszła Pani Bubniak , która przeniosła się do Lipinek, a Pani Baniak zrezygnowała z zawodu i wyjechała do Katowic. W tutejszej szkole zaczął pracować Pan Jan Piecuch. Uległa likwidacji szkoła w Pstrążnem, naucz. Teresa Apola- Podstołowicz została przeniesiona do Sękowej.  We wrześniu 1972 na urlopie macierzyńskim jest żona kierownika Pani Zając Krystyna, zastępuje ją Pani Tokarska Danuta. W maju dzieci z Bodaków i Bartnego pojechały na wycieczkę do Łańcuta. Końcem roku szkolnego 72/73 z tutejszej szkoły do Szkoły Podstawowej w Stróżnej zostali przeniesieni na wlasna prośbę kier. szkoły wraz z małżonką. Dyrektorem szkoły został mianowany Pan Piecuch Jan.
1.IX 1973r. w szkole została zatrudniona Pani Przybyło Urszula, szkoła liczy 55 uczniów. Pani Przybyło uczy jeden rok a po niej przychodzi Pani Ciastoń Irena, później Pani Piecuch Danuta odchodzi na urlop. We wrześniu 1975 r. na urlop bezpłatny odchodzi Pan Sikora Eugeniusz a w szkole uczy trójka naucz. W kwietniu odbyła się 3 dniowa wycieczka do Warszawy.
23.IX.1976 roku rozpoczynamy naukę, z Bodaków wyjeżdża Pani Ciastoń oraz Danuta i Jan Piecuchowi do Gorlic, na ich miejsce powtórnie wracają Krystyna i Jan Zającowie oraz Bodak Czesława.
Od 21 sierpnia 1978 r w tutejszej szkole został zatrudniony polonista mgr Bogusław Diduch, na wiosnę na urlop macierzyński odchodzi Pani Krystyna Zając a na zastępstwo przychodzi Pan T. Piątkowski z Krygu. Od następnego rok Pan Diduch Bogusław odchodzi do Sękowej a jego miejsce zajmuje Pani Krystyna Bihuniak, uczy dwa lata i przechodzi do pracy w Przedszkolu w Ropicy Górnej. Na jej miejsce przyszła Władysława Buczek. 13 XII. 1981 r. ogłoszenie stanu wojennego i przerwa w nauce, nastały ciężkie czasy m.in. dla oświaty. Pani Buczek odchodzi a na jej miejsce przychodzi Ludmiła Horbal. Elżbieta Bodak zajmuje VI miejsce w tenisie stołowym na zaw. centralnych w Warszawie a dziewczynki wywalczyły II miejsce na zaw. pow. w piłce ręcznej i były to największe osiągnięcia młodzieży z Bodaków.

1.IX.1983 r. brak nauczycieli w dalszym ciągu, po szkole średniej zostaje zatrudniona Pani Teresa Gawron i Pan Jacek Mundzia. W roku szkolnym 1999/2000 zostało utworzone 3 letnie Gimnazjum Publiczne w Sękowej jako nowy typ szkoły w strukturze oświaty w Polsce. W Bodakach obniżono stopień organizacyjny Szkoły Podstawowej z 8 do 3 klas, po ukończeniu tej klasy dzieci szkolnym autobusem pod opieką naucz. dowożone są do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej, uczą się jeszcze 3 lata w szkole podstawowej a następnie pobierają naukę w 3 letnim gimnazjum.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodakach istniała do 2012 r. od tego roku jest niepubliczną placówką oświatową. Do tej trzy klasowej szkoły i przedszkola uczęszcza ponad dwadzieścia dzieci, pracuje jedna nauczycielka Pani Ewa Kołtko

Kliknij i zobacz!

Galeria zdjęć