Obelisk Koła Łowieckiego ,,Ryś"

W listopadzie 2009 roku w 55 rocznicę powstania Koła Łowieckiego "Ryś" w Gorlicach, jej członkowie ufundowali obelisk wraz z tablicą pamiatkową, która znajduje się na Przełęczy Majdan w Bartnem, przy skrzyżowaniu dróg i szlaków w kierunku Magury Wątkowskiej.

Koło Łowieckie "Ryś" w Gorlicach zostało zawiązane w 1954 roku. Jako jedyne koło na terenie powiatu gorlickiego w tamtym okresie przejęło członków i tradycje istniejącego przed II wojną światową Towarzystwa Łowieckiego w Gliniku Mariampolskim.

W trakcie 55-cio letniej historii podstawowym celem działalności jest:

-racjonalna gospodarka łowiecka, a zwłaszcza odbudowa po II wojnie światowej pogłowia zwierzyny grubej i drobnej, reintrodukcja bażanta w trudnym terenie podgórskim i silnie zurbanizowanym,
-zagospodarowanie poletek łowieckich i dokarmianie zwierzyny,
-popularyzacja łowiectwa w społeczności lokalnej i rozległa współpraca z samorządami lokalnymi, administracją lasów państwowych,
-współudział w kształtowaniu młodego pokolenia/ wspieranie działań ekologicznych młodzieży szkolnej, konkursów, olimpiad,
-upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego,
-hodowla i użytkowanie psów myśliwskich,
-kultywowanie tradycji i etyki łowieckiej.