Męcina Mała

Męcina Mała na granicy z Męciną Wielką tzw. Kraczeniówka

Warto zobaczyć:
-> Kapliczki i krzyże w Męcinie Małej

Męcina Mała wyodrębniła się z Męciny Wielkiej w XVII w. (1629 r.). W pierwszych wzmiankach występuje jako Męcinka. Od 1794 roku już Męcina Mała ( łem. Macynky Mawy), nazwa zdrobniała oznaczająca ,,mniejszą” Męcinę w przeciwieństwie do Wielkiej.
Pomiędzy nią, a Męciną Wielką przebiegała granica osadnictwa polskiego i rusińskiego.
Wg Stiebera nazwa wsi jest pochodzenia polskiego. Położona w dolinie Szpakówki nad potokiem na wysokości 360 m - 420 m n.p.m. Otoczona jest od północy Zagórzem (507 m) i Łysulą (551 m), od południa Wierszkiem (582 m).
Już w 1885 roku płynący przez wieś potok zwano Męcinką, zwracając przy tym uwagę, że bierze on swój początek na terenie wsi Męcina Wielka, na południowo - wschodnich stokach góry Pod Trąbą (554 m). Równocześnie wskazuje się, że jest potokiem granicznym, pomiędzy wsiami Męcina Wielka i Mała. Długość jego biegu wynosi 4,5 km.
W 1800 roku wieś kupił Wincenty hr. Wielopolski.
W 1885 roku liczyła 263 mieszkańców, rzymskich katolików, należących do parafii w Kobylance.
W 1975 roku liczyła 258 mieszkańców, natomiast w 1990 r. wieś posiadała 70 gospodarstw i 260 mieszkańców.

Ropa naftowa

W dawnych czasach istniały tu kopalnie ropy naftowej. Jednak na przełomie XIX i XX wieku tutejsze złoża uznano za wyczerpane. Próby odkrycia ropy i reaktywowania wydobycia na terenie wsi podjęto w 1927 roku.
Rozpoczęły się wiertnicze prace poszukiwawcze. Prowadziła je SPÓŁKA z o.o. „Spójnia", która wierciła szyb „Kazimierz".
We wrześniu tego roku wywiercono 91 m, w październiku 64 m, w listopadzie 18 m. Mimo, że prace te prowadzone były na małą skalę, to kontynuowano je przez cały rok 1928, w niewielkim zakresie w 1929 oraz w kilku miesiącach 1930 roku.
W 1930 roku na głębokości 158 m dowiercono się do ropy, której dzienne wydobycie wynosiło ok. 70 kg. W kopalni tej zatrudnionych było 12 osób, a roczne wydobycie wynosiło 3680 kg ropy.

Stan wierceń poszukiwawczych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
1927 r. 173 m
1928 r. 179 m
1929 r. 43 m
1930 r. 158 m
Niestety, wkrótce okazało się, iż nadzieje na wielką ropę są płonne. W 1931 roku wydobyto w tutejszej kopalni jedynie 180 kg ropy i prace zostały wstrzymane. Z miernym efektem prowadzono je jeszcze w 1932 roku. Obecnie kopalnie te są nieczynne.

Spis miejscowości Galeria zdjęć miejscowości